«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «هنر و گهر زندگی» «هین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه هاست/هین چرا زردی؟ که اینجا صد دواست/باکه گویم ؟در همه ده زنده کو؟/سوی آب زندگی؛ پوینده کو؟» «مولانا» ••مقدمه: «سعدی به لب دریا؛دردانه کجا یابی/ در کام نهنگان رو، گر می طلبی کامی» جستجوگری و کاوشگری […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

«هنر و گهر زندگی»

«هین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه هاست/هین چرا زردی؟ که اینجا صد دواست/باکه گویم ؟در همه ده زنده کو؟/سوی آب زندگی؛ پوینده کو؟»
«مولانا»

••مقدمه:

«سعدی به لب دریا؛دردانه کجا یابی/
در کام نهنگان رو، گر می طلبی کامی»

جستجوگری و کاوشگری در بحر عمیق؛وسیع و رفیع دیدگاه ها؛نظرگاه ها و اندیشه های ناب و نایاب پیشوای راستان و حقیقت پیشگان عالم؛و یافتن «آب حیات و زندگانی»

و همچنین کاویدن و پوییدن دردانه های اقیانوس عظیم وجودی سرالعقلاء و العرفا؛شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام؛
در ساحت انسان های اهل معنا و اهل حکمت می گنجد؛اما به پاس محبتی که هماره به این درگاه عظیم و عزیز بوده است، مهرواژه ها و گل واژه هایی از کلام فاخر و فخیم شاه ولایت؛ پیشکش ساحت وجودی شما نیکان و نیک اندیشان می گردد…
در پایان:
«حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست/من ترک خاک بوسی این در نمی کنم»

 

{۲۰ شاهوار و مروارید «بزرگی و بزرگواری» «کرامت وعزت»از نظرگاه شهریار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام…»

{بخش چهارم}
++نکته:
در ذیل هر مروارید عزت و عظمت؛حکمت های متعالی امیر بیان حضرت علی علیه السلام؛ ذکر گردیده است…

••مروارید اول:
«عقلانیت»
+«این جهان یک فکرت است از عقل کل/عقل چون شاه است و صورت ها رسل» «مولانا»

+مرتبه و شخصیت مرد؛به اندازه ی خردمند ی و عقلانیت اوست…
+عاقل بر عملش تکیه می کند اما جاهل فقط بر آرزوهایش…

••مروارید دوم:
«حکمت و معرفت»

+به تعبیر حکیم ابوالقاسم فردوسی:
«فرستاده گفت:آنکه دانا بود/همانا بزرگ و توانا بود»

+توانگری خردمند؛به حکمتش و عزت و سربلندی اش به قناعتش می باشد..

+حکمت فرومایه او را بالا می آورد و جهل شریف، او را به زمین می زند…

+هیچ شرف و بزرگی همانند دانش نیست…
+شریف کسی است که علم او را شریف کرده باشد…

••مروارید سوم:
«حلم»
+«حافظ صبور باش که در راه عاشقی/
آنکس که جان نداد به جانان نمی رسد»

+هیچ عزتی همانند حلم و بردباری نیست…
+آن که بردباری پیشه کرد؛ سروری یافت و آن که سروری یافت،بهره برد…

••مروارید چهارم:
«شجاعت»

+«در شجاعت شیر ربانیستی/
در مروت خود که داند کیستی»
«مولانا»

+شجاعت؛ یکی از دو آقایی است…
+شجاعت؛عزتی مهیا و ترس؛ذلتی نمایان است…

•• مروارید پنجم:
«همت»

+«تو و طوبی و ما و قامت یار/
فکر هر کس به قدر همت اوست»
«لسان الغیب حافظ»

+ارزش هر مردی به قدرهمت اوست؛
صداقت و راستی اش به اندازه ی مردانگی اوست و شجاعتش به اندازه عزتمندی و عفتش به اندازه‌ی غیرتمندی اوست…

••مروارید ششم:
« وقار»

+پیراهن حکمت و سرپوش وقار به تن کن که آن زیور نیکان است…

••مروارید هفتم:
«حقیقت»

+«سعدی بشوی لوح دل از مهر غیر دوست/علمی که ره به حق ننماید جهالت است»

+نزدیک ترین بندگان به خدای تعالی؛
گویا ترین آنها به حق است؛گرچه به
زبانش باشد و کوشا ترین آنها به حق است گرچه در آن؛برایش کراهتی باشد…

+آنکه از حق عزت جوید؛حق او را عزیز گرداند…

••مروارید هشتم:
«سخاوت–احسان»

+بزرگان و سروران مردم در دنیا سخاوتمندان؛و در آخرت پرهیزکاران
هستند…
+مردان با بخشش و سخاوت؛سروری
می یابند…
+آن که نیکی و احسانش را به مردم نزدیک سازد؛آوازه و شهرتش را به دوردست خواهد رسانید…

+حیات انسان به نیکوکاری؛ بیشتر از زندگی اش به مدت عمر است…

••مروارید نهم:
«گذشت»

+بزرگی و آقایی با انتقام گرفتن نشاید…
+گذشت؛موجب مجد و بزرگی است…

••مروارید دهم:
«مهربانی و محبت»

+«ازمحبت جذبه ها گردد بلند/ارج می گیرد ازو
ناارجمند» «اقبال لاهوری»

+دوستی ورزیدن و مهربانی با مردم؛ نیمی از خرد و خردمندی است…

••مروارید یازدهم:
«قناعت»

+«هر سر موی تو را با زندگی پیوند هاست/با چنین دلبستگی از خود بریدن مشکل است» «صائب تبریزی»

+عزت و سربلندی با قناعت و بی اعتنایی به آنچه در دست مردم است می باشد…

••مروارید دوازدهم:
«عفت»

+بر تو باد به پاکدامنی که آن والاترین
روش های بزرگان است…
+پاکدامنی خوب؛از شیوه های بزرگان است…

••مروارید سیزدهم:
«حریت»

+«کیست مولا؟آنکه آزادت کند/
بند رقیت ز پایت برکند » «مولانا»

+برای آزادگان؛ پاداشی جزگرامی داشتن نیست…

+زیبایی آزاد مرد؛دوری از ننگ است…

••مروارید چهاردهم:
«صداقت و امانت»

+«طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی/صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست»
«افصح المتکلمین سعدی»

+«نجات و کرامت؛ در پرتو صداقت به دست می آید» «حضرت علی “ع”»

+امام صادق«ع» درتعبیری فاخر خطاب به یکی از اصحاب می فرماید:
«نظر کن به جهتی که علی “ع”؛ نزد پیامبر اکرم “ص” از آن موقعیت ویژه و جایگاه عظیم برخوردار گردید
و به آن جهت پایبند باش!
پس تحقیقا؛علی “ع” به سبب صداقت و امانت نزد پیامبر “ص” به آن مقام والا دست یافت».

از همین باب است که شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام؛صداقت را ارجمند ترین و والاترین صفت انسانی معرفی نموده است…

••مروارید پانزدهم:
«عدالت»

+انصاف و دادگری؛روش بزرگان و شرافتمندان است…

••مروارید شانزدهم:
« اخلاق و ادب»

+«به حسن و خلق توان کرد صید اهل نظر/به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را»
«لسان الغیب حافظ»

+اخلاق نیکو؛نشانه ی کرامت خانوادگی است…
+شریف ترین اخلاق جوانمرد؛چشم پوشی بسیار

+اخلاق نیکو؛نشانه ی کرامت خانوادگی است…
+شریف ترین اخلاق جوانمرد؛چشم پوشی بسیار ازبدی هایی که می داند؛
می باشد…

+شرافت انسانی؛ به خرد و ادب است؛نه به اصل و نسب…

+گرامی ترین نسب«تبار» ادب نیکوست…

+از همین باب است که عارف بزرگ مولانا جاودانه می سراید:
«از ادب پرنور گشت این فلک/
واز ادب معصوم و پاک آمد ملک»

••مروارید هفدهم:
«تواضع و فروتنی»

+چیزی همچون تواضع؛
بزرگواری و شرافت در پی ندارد…

+بزرگی کامل نمی شود مگر با بخشش و فروتنی…

+فروتنی؛زکات بزرگی و شرافت است…

+فروتنی؛افتاده را بالا می برد…

••مروارید هجدهم:
«وفای به عهد»

+وفا داری به پیمان ها از کرامت و بزرگواری است…

+روش کرام و بزرگواران؛وفای به پیمان هاست…

••مروارید نوزدهم:
«ملایمت– مدارا»

+ملایمت و مدارا با همراهان؛
از بزرگواری طبع انسان است…

••مروارید بیستم:
«اطاعت–تقوا»

+«بندگی کن تا که سلطانت کنند/
تن رها کن تا همه جانت کنند»
«موسیانی اصفهانی»

+شرافت مؤمن به ایمان او؛
و عزتش به اطاعت او از قادر متعال است…
+هیچ عزتی؛عزیز تر و گرامی تر از تقوا نیست…
+جامه پرهیزکاری؛شریف ترین لباس هاست…

  • منبع خبر : نصیر بوشهر