«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» {قدرت علم ….} {دانش؛درختی است که در دل می روید و بر زبان میوه می دهد…} « امیر بیان حضرت علی`ع`» ++مقدمه: (سعدی به لب دریا؛دردانه کجا یابی/ درمان نهنگان رو، گرمی طلبی کامی) جستجو گری و کاوشگری در بحر عمیق؛وسیع؛رفیع و منیع دیدگاه ها،نظرگاه ها […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

{قدرت علم ….}

{دانش؛درختی است که در دل
می روید و بر زبان میوه می دهد…} « امیر بیان حضرت علی`ع`»

++مقدمه:
(سعدی به لب دریا؛دردانه کجا یابی/
درمان نهنگان رو، گرمی طلبی کامی)

جستجو گری و کاوشگری در بحر عمیق؛وسیع؛رفیع و منیع دیدگاه ها،نظرگاه ها و اندیشه های ناب و نایاب پیشوای راستان و حقیقت پیشگاه عالم؛و یافتن
(آب حیات و زندگانی) و همچنین کاویدن و پوییدن دردانه های اقیانوس عظیم وجودی سرالعقلا و العرفا؛شهسوار خرد و شهریار ادب حضرت علی علیه السلام؛در ساحت انسان های اهل معنا و اهل حکمت
می گنجد؛ اما به پاس محبتی که هماره به این درگاه عزیز و عظیم بوده است؛مهر واژه ها و گل واژه های از کلام فاخر و فخیم شاه ولایت؛ حضرت علی علیه السلام،
پیشکش ساحت وجودی شما نیکان،نیک نامان و نیک اندیشان می گردد….

✓✓شاهوار و مروارید های
(علم و معرفت) (دانایی و آگاهی)
از نظرگاه امیر دانایی و نکویی
حضرت علی علیه السلام:

••مروارید اول:
{بزرگ شمردن اهل علم…}

✓(بنده ای را که خداوند به او دانش ارزانی داشته کوچک مشمار؛ زیرا که خدا او را کوچک نشمرده در آن هنگامی که به او دانش داده است…)

••مروارید دوم:
{علم؛قدرت و سلطنت است…}

✓(علم؛ سلطنت و قدرت است؛ هر که آن را بیابد با آن یورش برد و هر که آن را از دست بدهد بر او یورش برند…)

••مروارید سوم:
{بالاترین سیاست و بالاترین سروری…}

✓(تربیت نفس؛ بالاترین سیاست ها و سروری علم؛
شریف ترین سروری هاست…)

••مروارید چهارم:
{پایداری دین و دنیا ….}

✓(پایداری دین و دنیا بر چهار پایه استوار است:
دانشمندی که علم خود را به کار بندد؛ نادانی که از آموختن سرباز نزند؛ بخشنده ای که از دادن مال خود بخل نورزد و تهیدستی که آخرتش را به دنیا نفروشد.
پس هرگاه دانشمند علم خود را ضایع نماید و بدان عمل نکند،جاهل از آموختن خودداری نماید و هرگاه توانگر از بخشیدن مال دریغ کند،فقیر هم آخرتش را به دنیا می فروشد و قوام جهان به هم خواهد ریخت…)

••مروارید پنجم:۰
{علم؛حالت افزایشی و گنجایشی دارد}

✓(فضای هر ظرفی در اثر محتوا و معروف درون آن پر می گردد مگر ظرف دانش؛ که با تحصیل علوم فضای آن بازتر می گردد…)

•• مروارید ششم:
{کلید دانش…}
✓(دانش؛گنجینه هایی است و کلیدهای آن پرسش است…)
«حضرت محمد`ص`»

✓(کسی که به خوبی سؤال کند، عالم شود و کسی که عالم شد عمل خواهد کرد و کسی که عمل کند،سالم ماند…)

••مروارید هفتم:
{دو چیز بهای جان انسان…}

✓(ای مؤمن؛ این علم و ادب بهای جان توست؛
پس در آموختن آن دو بکوش؛که هرچه بر دانش و ادب تو افزوده شود بر قیمت و ارزش تو افزوده می شود…)

••مروارید هشتم:
{علم؛گنج بزرگ…}

✓(علم؛گنجی بزرگ است که با خرج کردن تمام
نمی شود…!)

••مرواریدنهم:
{علم؛روشنا بخش اندیشه…}

✓(دانش؛روشنی بخش اندیشه است…)
✓(خرد قریحه ای است که با دانش و تجارب زیاد می شود…)

••مروارید دهم:
{علم؛پیشوا و پیشرو و عمل پیرو…!}

✓(علم؛ پیشوای عمل و عمل پیرو آن است…)

 

••مروارید یازدهم:
{عالم کیست..؟}

✓(عالم کسی است که قدر و منزلت خود را بشناسد و آدمی را همین نادانی بس که منزلت خود را نشناسد…)

••مروارید دوازدهم:
{علم و عقل؛ موجب عاقبت نگری…}

✓(عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد…)

••مروارید سیزدهم:
{پاکی جان در پرتو اکسیر دانایی…}

✓(با علما معاشرت کن تا علمت زیاد؛ادبت نیکو و جانت پاک شود…)

••مروارید چهاردهم:
{بالاترین شرافت…}

✓(دانش؛شریف ترین حسب و گوهر انسان است…)
✓(شریف کسی است که علم او را شریف کرده باشد…)
✓(دانش؛میراثی است ارجمند…)
✓(شرافتی چون دانش نباشد…)

••مروارید پانزدهم:
{جایگاه دانش و دانایی در حیات…}

✓(زندگی؛به دانایی است…)
✓(دانش؛ یکی از دو زندگی است…)

✓(دانایی؛اصل و اساس همه ی خوبی هاست و نادانی؛ اساس همه ی بدی ها…!)
«حضرت محمد`ص`»

••مروارید شانزدهم:
{نشانه ی ایمان کامل…}

✓(سه چیز است که هرکس داشته باشد ایمانش کامل است: عقل؛ حلم و علم…)
✓(بدانید کمال دین در کسب علم و عمل کردن به آن است…)

••مروارید هفدهم:
{ بدترین شکل های خواری…}

✓(اگر خداوند بخواهد انسانی را خوار و زبون کند او را از آموختن علم محروم می کند…!)

 

••مروارید هجدهم:
{بزرگترین نصیب…}

✓(کاش می دانستم کسی که از علم بی نصیب مانده چه چیز بدست آورده است و آن کس که از علم بهره مند شده چه چیز بدست نیاورده است…!!)

••مروارید نوزدهم:
(علم و حلم همزاد هستند…
کمال علم؛حلم است…)

✓(علم و حلم؛ همانند دو همزادی هستند که از همت بلند حاصل می شوند…!!)

••مروارید بیستم:
{علم نگهبان و حافظ انسان..!!}
+از همین باب است که حضرت
امام جعفر صادق علیه السلام مانا
می فرماید:
✓(دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دوگونه ببینم:
دانشمند یا دانشجو…)

  • منبع خبر : نصیر بوشهر