«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» بزرگترین گمشده ی جامعه ی امروز «حکمت» است… چرا حکمت؟ نکته ی اول: حکمت؛ باعث سلامت «سلامت انسانی و اجتماعی» است. __معیار سلامت انسان و جامعه، و میزان تعالى انسان و جامعه، حکمت است. هر چه انسان و جامعه بهره بیش‌ترى از حکمت داشته باشد، سلامت […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

بزرگترین گمشده ی جامعه ی امروز «حکمت» است…

چرا حکمت؟

نکته ی اول:

حکمت؛ باعث سلامت
«سلامت انسانی و اجتماعی» است.

__معیار سلامت انسان و جامعه، و میزان تعالى انسان و جامعه، حکمت است.
هر چه انسان و جامعه بهره بیش‌ترى از حکمت داشته باشد، سلامت و تعالى‌اش بیش‌تر است.
اگر مدیریت اجتماعی؛ ماهیتى حکیمانه بیابد جامعه به سوى سلامت و صلابت؛ قوّت و عزّت؛ کرامت و عافیت؛
ره می پیماید…

__به تعبیر امیر بیان حضرت علی علیه السلام :
«حکمت زنده کننده ی عقل ها و شفا بخش جانهاست».

نکته ی دوم:

حکمت؛ موجب قدرت
است«العلم سلطان».

__از همین باب شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام درتعبیری جاودانه
می فرماید:

« علم؛ قدرت است… علم؛سلطنت است…
هر کس که آن را بیابد با آن یورش برد و آنکس که آن را از دست دهد بر او یورش برند».

__ابن یمین در همین باب مانا می سراید:
« هر آنکس زدانش برد توشه ای/جهانی است بنشسته در گوشه ای/ هر آنکس به دانش شد آراسته/ جهانی بود پر ز هر خواسته»

نکته ی سوم:

حکمت،باعث عزت است…
« لا شرف کالعلم»

__به تعبیر امیر ادب حضرت علی علیه السلام:

«توانگری خردمند به حکمتش می باشد…
و بهای مرد بدآن است که خوب بداند…».

نکته ی چهارم:

حکمت؛ موجب
منزلت و صلابت است…

__«حکمت فرومایه، او را بالا می آورد و جهل شریف،او را به زمین می زند! ».

__« خوراک بدن ها غذاست و خوراک عقل ها حکمت است، پس هرگاه یکی از این دو را نیابد هلاک و متلاشی خواهد شد».
«حضرت علی علیه السلام»

نکته ی پنجم:

حکمت؛ موجب وحدت
«وحدت و وسعت شخصیت» است…

__شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام در تعابیری فاخر و فخیم در نامه ی ۵۳ نهج البلاغه خطاب به یاور با وفایش مالک می فرماید:

«با عالمان فراوان گفتگو کن
و با حکیمان فراوان سخن در میان نه// از علماء علم، از حکماء حکمت و از حلما حلم را فراگیر»

__بنابراین حضرت علی علیه السلام،
حکمت را اساس و شاخص
سلامت،قدرت،عزت،صلابت منزلت ،وحدت انسانی_ اجتماعی و… » می داند.

نکته ی ششم:

حضرت علی علیه السلام؛ عمیقا معتقد است که فرم مدیریت؛باید مدیریت حکمت باشد؛ ایشان معتقد است که حکیمان باید حاکم باشند…

بدین سان در عصر حاضر که عصر اطلاعات و ارتباطات می باشد ،از منظر اولویت ها و شاخص های اثر گذار جهانی حرف اول و آخر را مؤلفه هایی می زنند که ارتباط مستقیم با معرفت و حکمت دارند و به نوعی زایش یافته ی خرد می باشند.

مجمع جهانی اقتصاد در آخرین دست آوردهای پژوهشی خود، در سال ۲۰۲۰ ،ده مهارت کلیدی را برای پیمودن راه موفقیت الزامی می داند که هفت مهارت آن مستقیما به ساحت خرد و حکمت برمی گردد و سه مهارت دیگر نیز از ثمره های حکمت و معرفت می باشند:

_مهارت حل مسائل پیچیده

_مهارت تفکر نقاد

_مهارت خلاقیت

_هوش احساسی

_قضاوت

_تصمیم گیری

_انعطاف پذیری ادراکی

نکته ی هفتم:

«دانشگاه های مدرن جهان از بدو تاسیس سه نسل متفاوت را گذرانیده اند،نسل اول؛ عموما آموزشی و تعلیمی بوده اند.

نسل دوم؛ عموما پژوهشی و تحقیقی بوده اند.

نسل سوم؛ عموما کارآفرینی و حل مسأله بوده اند».

بنابراین با توجه و تمرکز بر شاخص هایی که درمطلب فوق ذکر گردید جهت عملیاتی نمودن مؤلفه های اساسی و حیاتی «حکمت» چه در ساحت نظری و چه در ساحت عملی و همچنین تحقق این مهم، راهبردها و رویکردهای کاربردی زیر پیشنهاد می گردد:

الف_ تأسیس خردکده:
به تعبیر عارف بزرگ مولانا:
«این جهان یک فکرت است از عقل کل//عقل چون شاه است و صورت ها رسل».

ب_ تأسیس ادبکده:
«آموختن آداب و آیین ادب»

_«بهترین همنشین خرد،ادب است».
_«خرد را با سوهان ادب برنده سازید».
«همه چیز محتاج خرد است، اما خرد محتاج ادب..».
«علی علیه السلام»

آنسان که لسان الغیب حافظ جاودانه می سراید:

«حافظا علم و ادب ورز که در محضر شاه//هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود».

ج_ تأسیس مهارتکده:

آموزش دانش و هنر زندگی و همچنین مهارت های پایدار زندگی؛ برای کودکان،نوجوانان،جوانان،
بزرگ سالان و…

__محقق شدن این سه گام راهبردی، مستلزم طراحی نقشه ی علمی واجتماعی؛
سیاستگذاری،برنامه ریزی و سازماندهی اجتماعی و همچنین اهتمام و التزام به ایده و ایده پردازان«صاحبان نظر و نظریه پردازان» در میدان عمل می باشد؛ همانند سازمان ها و مؤسسات مایکروسافت،گوگل و..
که دارای چند صد نفر ایده پرداز هستند که کار آنها فقط وفقط تولید «ایده» می باشد؛
چرا که به تعبیر مولانا :

«به یک اندیشه کآید در درون//
صد جهان گردد به یک دم سرنگون»

دکتر محمد کارگر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر