ارزش صادراتی مجتمع های پتروشیمی در دی ماه ۱۴۰۲ ۱۰ پتروشیمی برتر در صادرات: پتروشیمی نوری ۲۶۶۹ میلیارد تومان. پتروشیمی پارس ۲۱۰۸ میلیارد تومان. پتروشیمی مارون ۱۸۵۲ میلیارد تومان. پتروشیمی زاگرس ۱۴۸۳ میلیارد تومان. پتروشیمی آریاساسول ۱۴۴۶میلیارد تومان. پتروشیمی خارک ۱۲۱۵ میلیارد تومان. پتروشیمی پردیس ۱۲۰۶ میلیارد تومان. پتروشیمی امیرکبیر ۱۰۳۰ میلیارد تومان. پتروشیمی شیراز ۱۰۰۰ […]

ارزش صادراتی مجتمع های پتروشیمی در دی ماه ۱۴۰۲

۱۰ پتروشیمی برتر در صادرات:

پتروشیمی نوری ۲۶۶۹ میلیارد تومان.

پتروشیمی پارس ۲۱۰۸ میلیارد تومان.

پتروشیمی مارون ۱۸۵۲ میلیارد تومان.

پتروشیمی زاگرس ۱۴۸۳ میلیارد تومان.

پتروشیمی آریاساسول ۱۴۴۶میلیارد تومان.

پتروشیمی خارک ۱۲۱۵ میلیارد تومان.

پتروشیمی پردیس ۱۲۰۶ میلیارد تومان.

پتروشیمی امیرکبیر ۱۰۳۰ میلیارد تومان.

پتروشیمی شیراز ۱۰۰۰ میلیارد تومان.

پتروشیمی شازند  ۹۱۰ میلیارد تومان.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین