?طبق ماده ۶۳ قانون کار، ۱۱ اردیبهشت تعطیل رسمی برای کارگران محسوب شده و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند. ?اگر کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت سر کار حاضر نشود، غیبت محسوب نمی شود. ?در صورت حضورکارگران درمحل کار آن هم با رضایت کامل، دستمزد روز کارگر باید […]

 

?طبق ماده ۶۳ قانون کار، ۱۱ اردیبهشت تعطیل رسمی برای کارگران محسوب شده و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.

?اگر کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت سر کار حاضر نشود، غیبت محسوب نمی شود.

?در صورت حضورکارگران درمحل کار آن هم با رضایت کامل، دستمزد روز کارگر باید بصورت تعطیل کاری برای کارگر محاسبه و پرداخت شود.

 

  • منبع خبر : خبرجنوب