موضوع اشتغال نیروی کار بومی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همواره از مطالبات جدی مردم بوده است درکنار عوارض ایجاد شده برای بخش وسیعی از فعالیتهای اشتغالزا در این مناطق واز دست رفتن مشاغل زیادی از رهگذر توسعه صنعتی اتفاق افتاده، مطالبه شغل کمترین توقع وانتظار مردم استان از فعالیتهای عظیم صورت گرفته […]

 

موضوع اشتغال نیروی کار بومی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همواره از مطالبات جدی مردم بوده است درکنار عوارض ایجاد شده برای بخش وسیعی از فعالیتهای اشتغالزا در این مناطق واز دست رفتن مشاغل زیادی از رهگذر توسعه صنعتی اتفاق افتاده، مطالبه شغل کمترین توقع وانتظار مردم استان از فعالیتهای عظیم صورت گرفته در پارس جنوبی است.در آذرماه سال جاری آقای محمد زاده استاندار بوشهر آمار اشتغال نیروهای بومی در منطقه ویژه پارس جنوبی را ۳۰درصد اعلام نموده وانتظار استان را تحقق حداقل ۵۰درصدی برابر مصوب دولت مورد تاکید قرار داد، اما در بهمن ماه سال جاری کمتر از دوماه پس از مصاحبه استاندار مصدق کشاورزی مدیر کل کار و امور اجتماعی میزان اشتغال نیرو‌های بومی در منطقه ویژه پارس جنوبی را ۱۵درصد اعلام نمودند،درادامه مدیرعامل منطقه ویژه پارس آمار اعلام شده را نادرست و غیر واقعی اعلام کرد
جویندگان کار و مطالبه گران، علاوه بر مشکل پیدا کردن کار از اعلام آمارهای متناقض مسئولین در فضای رسانه‌ای آزرده شده اند.آمار استاندار را بپذیرند یا مدیر کل کار؟
سوال مهم تر اینکه غیر از اعلام آمار متناقض چه اقدام دیگری انجام شده و یا خواهد شد؟
مسئولین برنامه و راهکاری برای بهبود اشتغال نیروهای بومی در پارس جنوبی دارند یا خیر؟

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر