روزجهانی زن،بزرگداشتی است که هرساله درتاریخ ۸ مارس برابربا۱۸ اسفند ماه برگرار می شودودرکشورهای مختلف این روز را ارج می نهند. این روز برای دفاع ازحقوق زنان و مبارزه باتبعیض جنسیتی می باشد.پیشینه این روز به خاطر مبارزه زنان کارگرکارخانه فابریکه نساجی کتان درسال ۱۸۵۷میلادی درشهرنیویورک امریکاست .شرایط سخت کاری وبی عدالتی باعث اعتصاب کارگران […]

روزجهانی زن،بزرگداشتی است که هرساله درتاریخ ۸ مارس برابربا۱۸ اسفند ماه برگرار می شودودرکشورهای مختلف این روز را ارج می نهند. این روز برای دفاع ازحقوق زنان و مبارزه باتبعیض جنسیتی می باشد.پیشینه این روز به خاطر مبارزه زنان کارگرکارخانه فابریکه نساجی کتان درسال ۱۸۵۷میلادی درشهرنیویورک امریکاست .شرایط سخت کاری وبی عدالتی باعث اعتصاب کارگران زن این کارخانه شد وصاحب این کارخانه همراه بانگهبانان به دلیل جلوگیری ازهمبستگی کارگران ،ان ها رادرمحل کارشان زندانی کردند و به دلایل نامعلومی کارخانه اتش گرفت و۱۲۹ کارگرزن دراین اتش سوختند.سازمان ملل متحد نیز از سال۱۹۷۷ این روز رابه عنوان روزحقوق زنان وصلح بین المللی به رسمیت می شناسد،گیاه حساس(درخت گل ابریشم) نمادی ازجشن روز زنان درکشورهای ایتالیا و روسیه است.همچنین گل میموزا یکی از نمادهای دیگر این روز است.این روزنه تنها درکشورهای توسعه یافته بلکه درجوامع درحال رشد نیزبه صورت گسترده ای مطرح و ابعاد تازه ای به خود گرفته است.درکشورما نیز زنان خواهان برابری درهمه امورسیاسی ،اجتماعی واقتصادی می باشند.قوانینی که درجامعه حاکم می باشدازتفکرجامعه ای مرد سالارانه تراوش کرده،وهمین امرموجب نارضایتی عموم زنان جامعه شده است،قوانین زیادی وجودداردکه زن راشهروند درجه دو تلقی می کند مانند قانون ارث، قانون حضانت ازفرزند، قانون حق طلاق و…زنان ایرانی خواهان برابری جنسیتی درتمامی فعالیت های سیاسی واجتماعی و اقتصادی می باشند، همان گونه که رای آنها یک رای کامل محسوب می شود، شهادت ان ها و ارث ان ها نیز باید کامل به حساب بیاید.به امید جامعه ای برابر و ازاد برای تمامی بانوان سرزمینم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر