آب
مدیریت بحران آب،راهکارهای پایدار،پایان بحران ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
مجتبی خرم آبادی

مدیریت بحران آب،راهکارهای پایدار،پایان بحران

در مواجه شدن کشور طی چند سال اخیر با بحران بی آبی شکی نیست و در سوء مدیریت ها و نداشتن یک،استراتژی مشخص برای مقابله با این بحران نیز نباید اندکی درنگ کرد..براساس برآوردهای کمیسیون اروپا بزرگترین چالش های امنیتی جهان در آینده نه چندان دور در مساله “آب”خواهد بود.از این لحاظ رتبه ایران “۲۴”در […]