آشنایی با البسه سنتی جزیره خارک
آشنایی با البسه سنتی جزیره خارک 29 فروردین 1399
خبرنگار نصیر بوشهر

آشنایی با البسه سنتی جزیره خارک

اگرچه مشغله‌های زندگی ماشینی این روزها به زندگی سنتی شهرها و روستاهای استان بوشهر رسوخ کرده و نوع پوشش را در سراسر استان تحت تاثیر قرار داده است، اما هنوز پوشش محلی و سنتی در بین مردم بنادر و جزایر و روستاهای استان رواج دارد و لباس‌های محلی به شیوه و شکل سنتی آن دوخته […]