ابوذر صغیری
ضرورت ایجاد پلیس سلامت 27 آبان 1399
ابوذر صغیری

ضرورت ایجاد پلیس سلامت

اعمال محدودیت ها از ابتدای آذرماه کورسوی امیدی است به سوی خروج از این وضعیت بحرانی کرونا در شهر و کشورمان، امری ضروری که بسیار زودتر باید انجام میپذیرفت. اما ضامن اجرایی محدودیت ها کدام نهاد است و آیا توان کافی دارد؟ اگر من به عنوان شهروند خلافی را مشاهده کردم از برگزاری مراسم های […]