ادبیات و فمینیسم
ادبیات و فمینیسم ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
آذین سیف بوشهری، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

ادبیات و فمینیسم

آنچه باعث اندوه می شود، نحوه ی سوء استفاده از زنان است، جزء اضافی مردان یا آینه ی آنان، ابزاری برای بهتر جلوه دادن ، وسیله ای برای کمک به مردان در نیل به خواسته هایشان. زنان یا هیچ گاه وجودی قائم به ذات نداشته اند ویا به ندرت واجد چنین وجودی محسوب می شوند. […]