اسماعیل آریان فر
مروری بر نقش یک فعال بخش خصوصی در نوسازی و توسعه تجارت خرد دریایی بوشهر ۰۵ آذر ۱۳۹۹
به مناسبت درگذشت اسماعیل آریان فر (کنگانی زاده)

مروری بر نقش یک فعال بخش خصوصی در نوسازی و توسعه تجارت خرد دریایی بوشهر

نصیر بوشهر – خبر فرهنگی اجتماعی این روزهای مرکز استان بوشهر که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و تجاری استان بوشهر را متاثر کرد به درگذشت مرحوم اسماعیل آریان فر ( کنگانی زاده ) باز می گردد. مرحوم اسماعیل آریان فر (کنگانی زاده) نواده حاج حسین علی ناخدا بود. این نام که امروز کمی غریب […]