اقلیما صغیری
۸مارس ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
اقلیما صغیری

۸مارس

در سالهای اخیر ، ۸ مارس نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در جوامع در حال توسعه نیز به صورت گسترده تری ابعاد تازه ای به خود گرفته است ( روز جهانی زن برای زنان) . زنان جهان در روز جهانی زن کوشش کرده اند تا این روز را به فرصتی برای انعکاس پیشرفت […]