امید فراغت
ایران، کارت بازی غرب و شرق 31 تیر 1400
امید فراغت روزنامه نگار

ایران، کارت بازی غرب و شرق

امید فراغت/روزنامه‌نگار – با توجه به دیدگاه نظام حاکم سیاسی باید پذیرفت مردم ایران توامان قربانی تقابل و رویارویی نرم چین و روسیه با آمریکا و به تبع آن جنگ قدرت داخلی هستند! آمریکا‌ستیزان، غرب‌گرایان را عامل بدبختی مملکت به حساب می‌آورند و واقعیت‌انگاران هم غرب‌ستیزان را مانع از رشد و توسعه مملکت به حساب […]