برج شهید تندگویان
پنجمین سال در آتش سوختن برج شهید تندگویان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲۴ آذر ۱۳۹۸
 امیرحسین تاجدینی

پنجمین سال در آتش سوختن برج شهید تندگویان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پنج سال پیش در روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۳ برج شهید تندگویان در در آتش سوخت آتشی که از ساعت ۲۲ یکشنبه تا صبح روز دوشنبه ادامه داشت، آتشی که بیشتر شعله آن از بی تدبیری مسولین وقت و قبلی این سازمان بود آتشی که بنا به گفته حسن اسماعیلی فرماندار وقت عسلویه از […]