بصیرت
نقدی بر مفهوم بصیرت ۰۲ خرداد ۱۳۹۹
عباس عظیمی

نقدی بر مفهوم بصیرت

بنام خدا بصیرت یک مقوله فرادینی ست،یعنی تنها به دین و فهم درست از دین مربوط نمی شود بلکه تمامی زوایای زندگی بشر را دربر می گیرد.به دید من لازم است بصیرت را در سه حوزه بررسی کنیم.۱-بصیرت به مفهوم دینی آن ۲-بصیرت به مفهوم ایدئولوژیک ۳-بصیرت در مسائل و رویداد های اجتماعی در مفهوم […]