جایگاه زنان در ادبیات فارسی
نگاهی به جایگاه زنان در ادبیات فارسی 03 تیر 1399
مهدیس غنی زاده

نگاهی به جایگاه زنان در ادبیات فارسی

ادبیات جایگاهی ویژه در بازنمایی جامعه دارد و ازطرف دیگر زن در ادبیات فارسی با چهره های متفاوتی نمایان شده است. لیک نیاکان گذشته های دور ایران؛ برای جنس زن واژه ی “زن” را برگزیدند. واژه ی زن به معنای “زندگی” و “زایندگی” است. این واژه در مقابل واژه ی “مرد” به معنای “میرا” و […]