جایگاه زنان در ادبیات فارسی
نگاهی به جایگاه زنان در ادبیات فارسی ۰۳ تیر ۱۳۹۹
مهدیس غنی زاده

نگاهی به جایگاه زنان در ادبیات فارسی

ادبیات جایگاهی ویژه در بازنمایی جامعه دارد و ازطرف دیگر زن در ادبیات فارسی با چهره های متفاوتی نمایان شده است. لیک نیاکان گذشته های دور ایران؛ برای جنس زن واژه ی “زن” را برگزیدند. واژه ی زن به معنای “زندگی” و “زایندگی” است. این واژه در مقابل واژه ی “مرد” به معنای “میرا” و […]