خرمشهر
فتح خرمشهر نمونه ای و نماد وحدت ملی و عزم و همدلی مردم 03 خرداد 1400
به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر

فتح خرمشهر نمونه ای و نماد وحدت ملی و عزم و همدلی مردم

نصیر بوشهر – بهرام نکیسا – سلام بر خرمشهر . سلام بر مردم صمیمی و نخلهایش . سلام بر جهان آرا و خاک معطرِ به خون شهیدانش . سالروز فتح خرمشهر فرصتی است تا با مرور رشادت ها و ایثارگری های مردم ایران در سالهای سخت کشور از آن درس ها و تجربه ها برای […]