خورهای بندر دیر
اولین راهسازی در منطقه دشتی و تاثیر آن بر زندگی مردم ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

اولین راهسازی در منطقه دشتی و تاثیر آن بر زندگی مردم

از دهه سی تا اواسط دهه چهل عفریت قحط سالی چنان برزندگی مردم دشتی وجنوب استان بوشهر سایه افکنده بود.که رمقی دربدن مردم نمانده بود،ومی رفت که منطقه با مرگهای دسته جمعی روبروشود.به قول شیخ اجل سعدی شیراز،چنان قحط سالی شد اندر دمشق.که یاران فراموش کردند عشق .نه درکوه سبزی نه درباغ شخ .ملخ بوستان […]

خورهای بندر دیر و چگونگی صادرات واردات در آنها، در یک قرن اخیر ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

خورهای بندر دیر و چگونگی صادرات واردات در آنها، در یک قرن اخیر

تجارت وصدور ورود کالا به صورت امروزی که تحت کنترل دولت باشد و زیر نظرگمرک انجام گیرد،دربندر دیر ازسال ۱۳۱۲شروع شد.البته قبل از ان هم اداره گمرکخانه دربندردیر وجود داشته وبه علت ضعف حکومت مرکزی قاجار،دولت چندان تسلط وکنترلی برمرزهای ابی وتجارت نداشته وفقط درشهر دیرگمرک فعالیت داشت.وگاهی عایدی ودرامدان به دولت پرداخت میشد،گاهی اوقات […]