دانشجو
نقش «دانشگاه ودانشجوی سیاسی»در کارکردهای اجتماعی 21 آبان 1399
پژمان رحیمی قره میرشاملو

نقش «دانشگاه ودانشجوی سیاسی»در کارکردهای اجتماعی

تبیین کارکردهای دانشگاه، به عنوان یکی از مهم ترین بخش های ساختار فرهنگی کشور و نقشی که دانشجو در این زمینه به عهده دارد؛ به خوبی مبین ضرورت مشارکت سیاسی دانشجویان می باشد. از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی و با توجه به نظریه مشهور «ساختارگرا کارکردی»، دانشگاه، کارکرد و نقش مؤثری برسایر ساختارهای […]