داوود قدسی
ایا کرونا یک تلنگر است!؟ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
داوود قدسی

ایا کرونا یک تلنگر است!؟

من مطمئنم حتی اگر کرونا ساخت بشر باشد آن شخص حامل پیامهای مهمی به از جانب خداوند به انسان بوده یکشنبه دنبال بلیط برگشت از تهران به بوشهر در سایت پروازهای داخلی دو پرواز دوشنبه شب هواپیمایی وارش یکی در ساعت٢٠/٢۵ و دیگری ٢١ به قیمت اولی ٣۴۴٠٠٠ و دومی ٣۶۵٠٠٠ دیدم. طبیعتاً با تو […]