دوشنبه
۲۵ آذر ۱۳۹۸
دکتر اصغر ابراهیمی

بوی جوی مولیان

از خراسان بزرگ تا حجاز، از حجاز تا شام، از شام تا اسکندریه و از قاهره تا بصره و  از اهواز تا فارس و اصفهان و یزد، گویی ناصر خسرو عقوبت خود را در چهل سال باده گساری و کامیاری در سیاحی و جهانگردی می بیند، عجب عقوبت خوش فرجامی داشته این ناصر خان.  حاج […]