رسانه
احوال ناخوش و فنای مطلق رسانه ها در دشتی 21 آذر 1399
مرتضی مقاتلی

احوال ناخوش و فنای مطلق رسانه ها در دشتی

نصیر بوشهر – مرتضی مقاتلی – یکی از برنامه ها و اهداف همیشگی اعلامی دولت ها در ایران در ابتدای حضورشان تعامل گسترده با مردم و اطلاع رسانی مستقیم و بدون واسطه با آنها حداقل بعنوان یک شعار اصلی و اساسی بوده است. در این بین معمولاً دولت هایی که تحت عنوان دولتهای منتسب به […]