رضا مقاتلی
برای دوم خرداد ۰۲ خرداد ۱۳۹۹
رضا مقاتلی

برای دوم خرداد

دوم خرداد هفتاد و شش را همواره نیازمند یک پژوهش گری از جنس واقعیات می دانم. آنچه در دوم خرداد ۷۶ در درون جامعه ی ایران رخ داد چیزی فراتر از یک تحلیل از جنس زمان وقوع را خواهد طلبید. نوع کنش ها،واکنش ها و در پس آن تحلیل ها را باید از جنس یک […]