رضا نکیسا
برای اداره یک شهر باید برنامه داشت نه فقط اکتفا کرد به مصاحبه! 07 دی 1398
رضا نکیسا

برای اداره یک شهر باید برنامه داشت نه فقط اکتفا کرد به مصاحبه!

  . من برنامه مدون و حرفه ای در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی از شورا ندیدم. به عبارت دیگر هیچ نقشه ی راهی برای برون رفت از این وضعیتی که شهر درآن گرفتار است دیده نشده. بجز چند مصاحبه که شهرداری می بایست اینکار بکند و این کار را انجام ندهد. عدم هماهنگی […]