زهرا جوهری
مواجه با درد ۱۵ آذر ۱۴۰۰
زهرا جوهری

مواجه با درد

مواجه با درد نصیربوشهر – زهرا جوهری:   حتماً تا به حال متوجه این مسئله شده ایم که چرا اکثر ما انسانها در طول روز و در طی زندگی خود ،فقط به دردها و غم هایمان می اندیشیم. مگر سیستم مغزی ما دچار اختلال و بیماری است که به شکل مداوم بر روی یادآوری دردها […]