زینب خادمی
بحث خانواده مهمترین مسئله زنان است ۱۱ دی ۱۳۹۸
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

بحث خانواده مهمترین مسئله زنان است

شاید یکی از مسائل مهم زنان درکشورما این باشد که مهم ترین مساله زنان چیست؟ سیاست گذاران .برنامه ریزان .مدیران اجرایی .چه چیز یاچیزهایی رامی بایست دراولویت وخط اصلی کارهای خود قراردهند . از مهم ترین مسائل[...]