زینب خادمی
بحث خانواده مهمترین مسئله زنان است 11 دی 1398
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

بحث خانواده مهمترین مسئله زنان است

شاید یکی از مسائل مهم زنان درکشورما این باشد که مهم ترین مساله زنان چیست؟ سیاست گذاران .برنامه ریزان .مدیران اجرایی .چه چیز یاچیزهایی رامی بایست دراولویت وخط اصلی کارهای خود قراردهند . از مهم ترین مسائل[...]