زیور سنگری
بزرگترین معضل، وجه اقتصادی زنان است ۱۱ دی ۱۳۹۸
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

بزرگترین معضل، وجه اقتصادی زنان است

از آنجا که زنان طیف وسیعی از حیات جمعی را تشکیل می دهند، پس در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی...نقشی موثر را ایفا می کنند. به عبارتی تداوم، پیشرفت و تکامل جامعه انسانی منوط به حضور مستمر ، تلاش ها و کوشش های زنان دارد. پاسخ به این پرسش که کدام مشکل فرهنگی یا اجتماعی[...]