سیاوش آریا
باران که بیاید همه عاشق هستند ۱۵ دی ۱۳۹۸
سیاوش آریا، پژوهشگر تاریخ و میراث فرهنگی

باران که بیاید همه عاشق هستند

مرتضا زند پور ، مردی خوش رو، ساده و با قلبی مهربان از تبار جنوب ایران است. در چنین روزی در خرمشهر پا به گیتی گذاشته و در بوشهر پرورده و کامل شده و سال هاست در شهرستان شیراز، شارستان ادب، فرهنگ و هنر زندگی می کند. استاد زندپور را کمابیش ده سال است که […]