سیداحمدنبوی
۲۵ شهریور ۱۳۲۰ شکست حکومت بدون مردم ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
سیداحمدنبوی

۲۵ شهریور ۱۳۲۰ شکست حکومت بدون مردم

نصیربوشهر – سیداحمدنبوی – دقیقا ۸۰ سال پیش در چنین روزی صبح زود رضا شاه پهلوی پادشاه شکست خورده ایران روی صندلی عقب خودروی آستین مشکی ورقه استعفای خود را امضا کرد و محمد علی فروغی متن استعفا را در مجلس قرائت کرد و ظهر همانروز نیروهای روس و انگلیس تهران را به اشغال خود […]