شرکت گاز
سال جهش تولید و سیاست های ضد تولیدی شرکت گاز 20 مهر 1399
محمد باقر عباسی سملی کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

سال جهش تولید و سیاست های ضد تولیدی شرکت گاز

زنده یاد مرحوم سید اشرف الدین قزوینی معروف به نسیم شمال، شاعر، نویسنده و مدیر مسئول روزنامه نسیم شمال در عهد مشروطیت است، که اشعار اعتراضی زیبا و ماندگاری از وی به یادگار مانده است. سید در یکی از اشعارش به زیبایی می سراید: دشمن از چهار طرف، گرد ایران زده صف، ای پسر های […]