صنایع پایین دستی پتروشیمی و اهمیت آن
صنایع پایین دستی پتروشیمی و اهمیت آن ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
امیرحسین تاجدینی روزنامه نگار

صنایع پایین دستی پتروشیمی و اهمیت آن

در حال حاضر دغدغه اصلی کشور تولید و اشتغال است. اشتغال نیز محصول فرآیندهایی است که مهمترین آن، ثبات اقتصادی و اجتماعی و سرمایه گذاری است. با اینکه از عمر صنایع پتروشیمی حدود پنجاه و اندی سال می‌گذرد، اما هیچ صنعتی بدون پشتوانه علمی و تکنولوژی روز امکان ادامه فعالیت ندارد و صنعت پتروشیمی نیز […]