عبدالله کرمی
به بهانه خداحافظی عبدالله کرمی بازیکن پیشین باشگاه شاهین از میادین فوتبال 21 فروردین 1399
محمد کرمی فر

به بهانه خداحافظی عبدالله کرمی بازیکن پیشین باشگاه شاهین از میادین فوتبال

فوتبال باهمه جذابیت هایش ورزشی بیرحم است درست به مانند زندگی.همان طور که روزی دراوج پادشاه هر کوی وبرزن هستی ومعشوقه توپ وچمن.روزی هم ممکن است باغم واندوه همه آنها را از تو بگیرد بی سبب نیست که گفته اند فوتبالیست دوبار می میرد خداحافظی از دنیای توپ گرد برای فوتبالیست ها خصوصا برای آن […]