عبدالمجید اورا
دستاوردهای نماینده در بوته ی بیم وامیدها ؟! ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
عبدالمجید اورا

دستاوردهای نماینده در بوته ی بیم وامیدها ؟!

پس از چندسال که حوزه ی انتخابیه ی جنوب استان بوشهرو مخصوصاً شهرستان کنگان از آسیب های جدی وارده ناشی از میزبانی تحمیلی صنعت و در پاره ی موارد مدیریت اداری پر نوسان رنج برد، انتظارعمومی این بود که از رهاورد انتخابی برتردرمجلس یازدهم بسیاری از نابسامانی ها با برنامه ی ریزی موثرمرتفع گردد یا […]