علوم انسانی
نسبت ما و علوم انسانی ۲۳ مهر ۱۳۹۹
محمدرضا شفیعی کدکنی

نسبت ما و علوم انسانی

نصیر بوشهر – ما در علوم انسانی صفر‌الکفّ هستیم. هیچی نیستیم. پزشک خوب ایرانی [من اسم نمی‌برم] از هیچ پزشک فرنگی درجهٔ اول دنیا کم ندارد. اگر کم دارد نِرسینگِ اوست یا دارو‌هایی که در اختیارش می‌گذارند، یا وسایل جراحی اوست. آن مربوط به او نیست. او وقتی پایش را گذاشت بیرون، رفت به هاروارد […]