علی سمیل
تفنگچیان علی سمیل و گمرک دیر ۲۰ تیر ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

تفنگچیان علی سمیل و گمرک دیر

بعدازشهریور۲۰وروی کار امدن شاه جوان تا مدتها اوضاع کشور متشنج بود،شورشهای مختلفی درگوشه وکنار مملکت رخ میداد.شورشهای عشایری فارس.گرفتن پادگان کازرون،شورش اسماعیل سمیتقو دراذربایجان غربی،وکردستان،سیدجعفر پیشه وری دراذربایجان شرقی وتبریزخلاصه اینکه کل کشور ازشمال تا جنوب اشفته بود وحاکمان محلی هرکدام درقلمرو خود یکه تازی میکردند.حکومتهای محلی کدخدایان وخوانین گاهی اوقات به قلمرو یکدیگرتعرض میکردند.شبیخون […]