فرج الله کمالی
فرج الله کمالی بار سفر بست… باری که بیش از پیش بر زمین ماند… ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مسعود حسن پور

فرج الله کمالی بار سفر بست… باری که بیش از پیش بر زمین ماند…

بخشی از خرده فرهنگ هر ملت به گزاره های گفتاری اقوام و قومیت ها بر می گردد. پاسداشت این بخش از فرهنگ در دنیای امروزی امری دشوار است. «فرج الله کمالی» حدود نیم قرن بخشی بزرگی از بار سترگ شعر بومی استان بوشهر و مخصوصا دشتستان را یک تنه بر دوش کشید. شعری که مردم […]