محمدحسین شهریار
شهریار؛ بزرگترین شاعر رمانتیک زبان فارسی 27 شهریور 1400
به مناسبت بیست‌و‌هفتم شهریور سالروز درگذشت محمدحسین شهریار

شهریار؛ بزرگترین شاعر رمانتیک زبان فارسی

محمدرضا شفیعی کدکنی▪️با اینکه پس از یک قرن و نیم کوششِ ملتِ ایران، هنوز، بنیاد عقلانی جنبش رومانتیسم، که اومانیسم است در کشور ما تحقق نپذیرفته است و ظاهراً به این زودی‌ها هم تحقق نخواهد پذیرفت، امّا شهریار، بی‌هیچ تردیدی بزرگترین شاعر رمانتیکِ زبان فارسی است. روی کلمهٔ رمانتیک باید قدری درنگ کنیم. ژورنالیسم بی‌سواد […]