محمدصادق قیصری
خدمات غیر حضوری در اقتصاد دانش محور 04 آذر 1399
دکترمحمدصادق قیصری مدرس دانشگاه

خدمات غیر حضوری در اقتصاد دانش محور

نصیر بوشهر – محمدصادق قیصری – دنیای متحول امروزبااقتصاددانش محور،مدیریت دانش محورونیروی انسانی دانش محورپیش می رود. دراقتصاددانش محور،سازمانهابه صورت عوامل تعیین کننده وسازنده،بابرخورداری ازدانش وفناوری وپرسنل کارآمدنقش خودرابه صورتی ایفامی کنندکه باکمترین هزینه درکوتاهترین مدت به بهره وری بیشتردست یابند. درعرصه رقابتی امروز،سازمانهایی به حدتعالی میرسندکه نقاط قوت وضعف خودرابه موقع وبه درستی شناسایی […]

تامین اجتماعی و توسعه پایدار 23 تیر 1399
محمدصادق قیصری مدرس دانشگاه

تامین اجتماعی و توسعه پایدار

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایههای مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخشهای مختلف دولتی وعمومی بدست شهروندان میرسد، لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و […]

در پاسخ به نقد جناب آقای دکتر طاووسی بر شاهنامه فردوسی 01 تیر 1399
محمد صادق قیصری مدرس دانشگاه

در پاسخ به نقد جناب آقای دکتر طاووسی بر شاهنامه فردوسی

روزگاری که ادبیات در نظام ارزشی و آموزشی ، کم ارج شده است ، طبیعی ست اگر دچار سطحی نگری نیز بشود ، به ویژه آنکه اساتید ادبیات به این خطر دامن بزنند. در روزگاری که دانش آموزان و دانشجویان عصر کامپیوتر و اینستاگرام خود را بی نیاز از داستان  رستم و اسفندیار می بینند […]