محمدعلی عبدالشیخی
استان بوشهر در سراشیبی سقوط بودجه ۰۲ دی ۱۳۹۹
محمدعلی عبدالشیخی

استان بوشهر در سراشیبی سقوط بودجه

نصیر بوشهر – محمدعلی عبدالشیخی – در چند روز اخیر یکی از مباحثی که به نقل محافل رسانه ای و مجازی در استان بوشهر تبدیل شده است ، تصویب مصوبه ای نفتی در مبحث بودجه بر علیه استان بوشهر و در مجموع دیگر استان های نفتی کشور بوده است که به شدت باعث نارضایتی و […]