محمد عبداللهی
ویروس ارتباطی! 27 اسفند 1398
محمد عبداللهی

ویروس ارتباطی!

شاید زمانی که برخی از اندیشمندان عصر حاضر جهان امروز را ((عصر ارتباطات )) و یا(( جهان ارتباطات )) نامیدند هرگز فکر نمی کرند که روزی جهان آنها توسط یک ویروس آنقدر ترسناک شود که مردم جهان تمامی ((ارتباط))های فردی و اجتماعی خود را به حداقل برسانند . ((کرونا)) فلسفه جدیدی در زندگی روز مره […]

نقدی براصلاح طلبان کنگان 06 اسفند 1398
محمد عبدالهی.دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی

نقدی براصلاح طلبان کنگان

اصلاح طلبی تعریف روشن و دقیقی در ایران  ندارد  تندروهایی از هر دوجناح موسوم به اصلاح طلبان و اصولگرایان اعتقاد دارند میانه رو هستند .در شهری که ما در آن زندگی می کنیم کم و بیش از این تقسیم بندیهای صوری وجو دارد و افرادی به شکل موسمی قبای اصلاحات را می پوشند و چون […]