محمد کارگر
یکشنبه های موفقیت نصیر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

بسم اللّه الرحمن الرحیم «موفقیت؛حاصل گفتگو های قدرتمند درون و بیرون است» ● اگر می خواهی زندگی ات را تغییر دهی، باید تفکر و روش فکری ات را دگرگون کنی ؛ اما اگر می خواهی روش فکری خود را تغییر دهی،باید روش صحبت کردنت را متحول کنی ! ● ما به صورت کلی دو نوع […]

معلم و اکسیر عشق ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
محمد کارگر ​​​​​​​دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت

معلم و اکسیر عشق

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «عشق ما را پی کاری به جهان آورده است//ادب این است که مشغول تماشا نشویم» «صائب تبریزی» – از پروفسور محمود حسابی پرسیدند: معلمی وظیفه است یا هنر؟ پاسخ داد: هیچ کدام، ” معلمی عشق است. ” چرا معلمی عشق است؟ ( وظیفه باعث می شود […]