محمود احمدی نژاد
آیا «محمود احمدی نژاد» تغییر پذیر است؟؟؟؟ ۲۴ آبان ۱۳۹۹
پژمان رحیمی قره میرشاملو

آیا «محمود احمدی نژاد» تغییر پذیر است؟؟؟؟

چه قدر باتوجه به دیدگاه«گاندی»ویافته هاونظریه «امکان تغییر شخصیتی روان شناسان قرن اخیربرخلاف نظر ویلیام جیمز» باتوجه به « سوابق احمدی نژادوتجربه» این امکان تغییر وجوددارد!!؟؟؟؟ وچرافکرمیکند نیازبه «تغییر»داشته یا دارد؟؟!!! درخبرهاخواندیم که «محمود احمدی نژاد»درگفتگویی که باخبرنگار«ایندیپندنت» جدیدا و بعداز مصاحبه ای که باخبرنگار«رادیوفردا»مدت ها قبل انجام داده بود وبا واکنش های تندی نیزازسوی […]