مدرسه سعادت
دبیرستان سعادت بوشهر در چرخه آموزشی سال های ۱۳۳۴_۱۳۳۵ خورشیدی ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
حسین جواهری

دبیرستان سعادت بوشهر در چرخه آموزشی سال های ۱۳۳۴_۱۳۳۵ خورشیدی

تا پیش از سال های آموزشی نامبرده. سازگان آموزشی کشور سازگان نامیده به «علمی» بود بدین درونمایه کسی که سال پنجم علمی را با گذراندن آزمایش نهایی با پیروزی سپری می کرد دارنده دیپلم پنجم علمی می بود و پس از گذراندن چرخه آموزش نظامی با درجه ستوان سومی روانه خویشکاری سربازی می شد اما […]