مدرسه سعادت
دبیرستان سعادت بوشهر در چرخه آموزشی سال های ۱۳۳۴_۱۳۳۵ خورشیدی 22 خرداد 1399
حسین جواهری

دبیرستان سعادت بوشهر در چرخه آموزشی سال های ۱۳۳۴_۱۳۳۵ خورشیدی

تا پیش از سال های آموزشی نامبرده. سازگان آموزشی کشور سازگان نامیده به «علمی» بود بدین درونمایه کسی که سال پنجم علمی را با گذراندن آزمایش نهایی با پیروزی سپری می کرد دارنده دیپلم پنجم علمی می بود و پس از گذراندن چرخه آموزش نظامی با درجه ستوان سومی روانه خویشکاری سربازی می شد اما […]