مریم عباسی
دلایل رقابت زنان با یکدیگر ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
مریم عباسی (مربی و مدرس بهبود فردی)

دلایل رقابت زنان با یکدیگر

رقابت پنهان زنان با یکدیگر در محیط کار امروزه در دنیا، زنان ۴۹ درصد از نیروی کار و ۵۷ درصد از جمعیت دانشگاه ها را تشکیل می دهند. شواهد غیرقابل انکار نشان می دهد که زنان دیگر بخشی از نیروی کار نیستند بلکه شکل دهنده آن هستند و در موقعیتی قرار دارند که می توانند […]