مسعود مهبودی
انجام تعهدات ارزی با اختلال در صادرات ۲۷ تیر ۱۳۹۹
مسعود مهبودی صادره کننده آبزیان

انجام تعهدات ارزی با اختلال در صادرات

دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز توسط صادرکنندگان خودزنی و ضربه سنگین به تولید و صادرات به خصوص در بخش کشاورزی است. استان بوشهر به عنوان اولین تولیدکننده میگو پرورشی و سهم عمده ای در صادرات آبزیان درکشور را دارد و تعداد زیادی در این صنعت مشغول به کار هستند، از کارگران فصلی […]