مهدیس غنی زاده
افول شعر و داستان ایران در دهه هشتاد و نود 09 خرداد 1400
مهدیس غنی زاده

افول شعر و داستان ایران در دهه هشتاد و نود

نصیر بوشهر – مهدیس غنی زاده – منتقدان ادبی معمولا ترجیح می‌دهند که قضاوت درباره‌ آثار دهه ۸۰ و۹۰ را به زمان دیگری موکول کنند، زمانی که از این دوره دور شده‌ایم و حرکتهایی که صورت گرفته تاثیرشان را کاملا نشان دادهاند. با این همه، نمی توان تاثیر این دو دهه را در حوزه ادبیات […]

آیا فردوسی در شاهنامه اش قهرمان کشی کرده است؟ 29 آبان 1399
مهدیس غنی زاده

آیا فردوسی در شاهنامه اش قهرمان کشی کرده است؟

نصیر بوشهر – مهدیس غنی زاده – رقم خوردن سرنوشت شخصیت های شاهنامه به سلیقه ی قصه پردازی فردوسی مربوط نیست. فردوسی پیش قراول داستان پردازانی است که تقدیر آدم های قصه اش را به دست خودشان می سپارد . فردوسی احساساتی نمی شود که به یک باره ضد قهرمانش را متحول کند و در […]

نگاهی به جایگاه زنان در ادبیات فارسی 03 تیر 1399
مهدیس غنی زاده

نگاهی به جایگاه زنان در ادبیات فارسی

ادبیات جایگاهی ویژه در بازنمایی جامعه دارد و ازطرف دیگر زن در ادبیات فارسی با چهره های متفاوتی نمایان شده است. لیک نیاکان گذشته های دور ایران؛ برای جنس زن واژه ی “زن” را برگزیدند. واژه ی زن به معنای “زندگی” و “زایندگی” است. این واژه در مقابل واژه ی “مرد” به معنای “میرا” و […]