مهدی اخوان ثالث
اسلوب شاعریِ م.امّید(به بهانه سالکوچ مهدی اخوان ثالث) ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
محمدرضا شفیعی کدکنی

اسلوب شاعریِ م.امّید(به بهانه سالکوچ مهدی اخوان ثالث)

محمدرضا شفیعی کدکنی▪️در این جوّ هنریِ آشفته، از این دعوی‌های کودکانه که بگذریم، پس از نیما، میم. امّید را با اسلوب‌ترین شاعر زبان فارسی خواهیم یافت؛ زیرا تنها اوست که با پذیرفتن اصولی در زمینهٔ موسیقی شعر و قالب آن و عناصر پیوند معنوی در شعر(چه آنها که خود به وجود آورده و چه آنها […]