مهری کرمی
جهانی که مرا جلد کرده است 17 تیر 1400
مهری کرمی روزنامه نگار

جهانی که مرا جلد کرده است

نصیربوشهر – مهری کرمی – منتقد تیزبین موشکاف وتوانمند بوشهری فرشید جان احمدیان بحق یکی ازتاثیر گزارترین شخصیت ادبی وفرهنگی بوشهر که بدون شک حق بزرگی برگردن ادبیات این مرز وبوم دارد، واقعا انچنان که شایسته است قدر ندیده. درکشورما بخصوص دراقلیم ما که مهد بزرگان ادبیات کلاسیک ونوین ایرانست چقدر به منتقدان بهامی دهیم؟ […]