مینا درعلی
۸ مارس ۲۰۲۰ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
مینا درعلی

۸ مارس ۲۰۲۰

بعد از گذشت بیش از ۵۰ سال از این که کارگران زن کارخانه ی نساجی کتان در شهر نیویورک به دلیل حقوق پایین و تبعیص نژادی دست به اعتصاب زدند ، صاحب کارخانه به همراه یک نگهبان به خاطر جلوگیری از سرایت و همبستگی بخش های دیگر با اعتصاب گران، زنان معترض را در محل […]